ผืนป่าตะวันตก
  ความงดงามที่บริสุทธ์ิแห่งผืนป่าแถบชายแดนของเมืองไทยและพม่า

ไทย English  česky 

 

   

 หน้าหลัก


  สุนทรพจน์ของ
  เอกอัคราชทูต

 
รณรงค์
 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
 แกลเลอรี่ภาพ

 บริเวณ
 
เขตป่าสงวน
 
ประวัติศาสตร์ร
 
ภูมิศาสตร์ และภูมิอากาศ
 
พันธ์พืชและสัตว์ป่า

 แหล่งท่องเที่ยวและ
  กิจกรรม

 
สิ่งอำนวยความสะดวก 
 
การเดินทาง
 
ลิงค์

 

สุนทรพจน์ของเอกอัคราชทูต
 
เอกอัครราชทูต อิงค์ อิวาน โฮเต็ก เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเชกประจำราชอาณาจักรไทย

ผู้อ่านทุกท่าน

ข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้กล่าวสวัสดีและต้อนรับทุกท่านเข้าสู่หน้าเว็บไซต์ของโครงการการ อนุรักษ์มรดกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่ทางรัฐบาลสาธารณรัฐเชกซึ่งเป็นหนึ่งสมาชิกสหภาพยุโรปได้มีส่วนสนับสนุนให้กับสถาบันต่าง ๆ ในราชอาณาจักรไทย  โครงการการอนุรักษ์มรดกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมนี้ถือเป็นภารกิจที่ไม่ง่ายเลยเพราะมิใช่เพียงแต่การปกป้องเท่านั้นแต่ยังมุ่งรักษาไว้อย่างยั่งยืนเพื่อคนรุ่นหลังต่อไป

โครงการนี้ซึ่งได้ริเริ่มจากความร่วมมือกับสมาคมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัยแห่งประเทศไทย และหลังจากการวิเคาระห์ทบทวนถึงคุณลักษณะความหลากหลายอันไม่มีที่สิ้นสุดของทรัพยากรธรรมชาติอันทรงคุณค่าของประเทศไทย  ผืนป่าตะวันตกซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีระบบธรรมชาติที่มีคุณค่าแก่มวลมนุษยชาติเลยขอบเขตของประเทศใดประเทศหนึ่ง  และซึ่งมีขอบเขตทางธรรมชาติครอบคลุมชายแดนของประเทศไทยและสหภาพพม่าได้รับการคัดเลือกให้เป็นพื้นที่ศึกษาของโครงการ

ผืนป่าตะวันตกถือเป็นหนึ่งในผืนป่าเขตอนุรักษ์ในเอเชียอาคเนย์ที่มีลักษณะของพันธ์พืชและพันธ์สัตว์ที่มีความโดดเด่นเป็นพื้นที่ที่มีลักษณะทางชีวภูมิศาสตร์ของสี่โซนที่แตกต่างกันเกิดขึ้น  ณ  พื้นที่แห่งเดียวนี้ แต่เพียงภัยพิบัติทางธรรมชาติเมื่อไม่นานมานี้ ที่จะกันเราไม่ให้ขยายพื้นที่โครงการเลยขอบเขตของราชอาณาจักรไทยได้ พื้นที่แห่งนี้ส่วนใหญ่ยังมีความบริสุทธ์ิปราศจากการรบกวนของมนุษย์ ซึ่งในทางกลับกันกับทำให้เกิดโอกาสที่ดีที่เราจะได้ขยายเพดานความรู้ทางการวิจัยธรรมชาติที่บริสุทธ์ิ ซึ่งในปัจจุบันถือว่ามีน้อยโดยเฉพาะในเอเชียอาคเนย์เอง

และในลักษณะที่คล้ายกัน สาธารณรัฐเชกได้ให้ความสนใจอย่างสมำ่เสมอกับการอนุรักษ์ธรรมชาติทั้งในพื้นที่ของสาธารณรัฐเชกเองและพื้นที่ทั่วโลก ทั้งได้ให้ความช่วยเหลือทางด้านทุนในการอนุรักษ์โดยผ่านทางกระทรวงต่างประเทศ แก่โครงการที่มุ่งอนุรักษ์ระบบนิเวศวิทยาปัจจุบันและที่เน้นให้เห็นความสำคัญของระบบนิเวศทางการท่องเที่ยวในภูมิภาค

เป้าหมายร่่วมของเราคือการให้ข้อมูลท่ีถูกต้องสามารถที่จะช่วยให้เกิดประโยชน์ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับสากล ทำให้การสำรวจความซับซ้อนที่โดดเด่นทางธรรมชาติแห่งนี้เป็นส่ิงที่ง่ายขึ้นสำหรับประชาชนและนักท่องเที่ยวผู้สนใจอนุรักษ์ธรรมชาติและคงไว้ซึ่งเสน่ห์ดั้งเดิมของพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว

ข้าพเจ้าเชื่อว่าการออกแบบและการนำเสนอข้อมูลต่าง ๆ บนเว็บไซต์จะไม่แค่เพียงทำให้ท่านสนใจในวิธีการที่แตกต่างและคาดไม่ถึงแต่หวังว่าจะเป็นแรงบันดาลใจสำหรับการเดินทางท่องเที่ยวครั้งต่อไปในราชอาณาจักรไทยไม่ว่าคุณจะอยู่ไกลสักเพียงใดจากพื้นที่มนต์เสน่ห์แห่งภูมิภาคนี้


เอกอัครราชทูต อิงค์ อิวาน โฮเต็ก

เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเชกประจำราชอาณาจักรไทย

 
 
พันธ์พืชป่า ความหลากหลายไร้ขีดจำกัดของเฉดสีและกลิ่น หมอกแห่งจิตวิญญาณ ลมหายใจแห่งดงป่า น้ำตกที่งดงาม แหล่งน้ำของเมืองไทย หนึ่งในแหล่งอยู่อาศัยของสัตว์ป่าผู้ตกเป็นเหยื่อ ความอุดมสมบูรณ์ของชีิวิตแห่งป่า ความเบ่งบานหลากหลายสีสรร แรงบันดาลใจไร้ที่สิ้นสุด

 

โดยกระทรวงต่างประเทศ

โครงการนี้ได้ริเริ่มและได้รับการสนับสนุนด้านเงินทุนจากรัฐบาลสาธารณรัฐเชก (โดยกระทรวงต่างประเทศ)
และโดยการสนับสนุนของ
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์โดยถูกต้องตามกฎหมาย(DNP), สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย(TEATA), มูลนิธิอนุรักษ์ป่าตะวันตก (FWFCC) และสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวกาญจนบุรี(TSK) ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ info[at]westernforest[dot]org
เอื้อเฟ้ือภาพถ่ายและออกแบบเว็บไซต์ โดย เดวิด กูเชรา แปลและเรียบเรียงภาคภาษาไทย โดย กฤศ ธีราทิตยกุล
 

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์โดยถูกต้องตามกฎหมาย