ผืนป่าตะวันตก
  ความงดงามที่บริสุทธ์ิแห่งผืนป่าแถบชายแดนของเมืองไทยและพม่า

ไทย English  ่esky 

 

   

 หน้าหลัก


  สุนทรพจน์ของ
  เอกอัคราชทูต

 
รณรงค์
 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
 แกลเลอรี่ภาพ

 บริเวณ
 
เขตป่าสงวน
 
ประวัติศาสตร์ร
 
ภูมิศาสตร์ และภูมิอากาศ
 
พันธ์พืชและสัตว์ป่า

 แหล่งท่องเที่ยวและ
  กิจกรรม

 
สิ่งอำนวยความสะดวก 
 
การเดินทาง
 
ลิงค์

 
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์คืออะไร

กิจกรรมการท่องเที่ยวรูปแบบใดก็ตามที่เริ่มได้รับความนิยมจากคนหมู่มาก(Mass Tourism) และเริ่มนำมาซึ่งความเสี่ยงรูปแบบต่าง ๆ ปรากฏการณ์การท่องเที่ยวลักษระนี้กำลังใหลบ่าเข้าไปในพื้นที่ทั่วโลกในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา

กิจกรรมการท่องเที่ยวรูปแบบข้างต้นก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบกล่าวคือส่งผลให้เกิดการเสื่อมโทรมหรือเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งทางด้านคุณค่าของวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของผู้คนในพื้นที่หรือการเสื่อมโทรมทางสิ่งแวดล้อมของพื้นที่ที่ถูกท่องเที่ยว


การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เป็นหนึ่งในทางออกให้กับการท่องเที่ยวรูปแบบดั้งเดิมข้างต้นซึ่งขาดการพิจารณาถึงบริบทเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ หลักการสำคัญของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นี้ คือ การลดผลกระทบเชิงลบที่เกิดจากทางการท่องเที่ยวที่มีต่อสิ่งแวดล้อมและประเพณีวัฒนธรรมของชุมชนแหล่งท่องเที่ยว โดยให้ความสำคัญกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และการเข้ามามีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ได้
ที่นี้

หลักการพื้นฐานของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

เรียนรู้เพิ่มเติม – หามัคคุเทศก์ผู้มีความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติ
จับจ่ายใช้สอยกับชุมชนท้องถิ่น
เรียนรู้และสัมผัสกับวัฒนธรรมท้องถ่ินอย่างแท้จริง
เดินตามเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ(เท่านั้น) – เพื่อป้องกันไม่ให้นักท่องเที่ยวไม่เดินหลุดออกไปเหยียบย่ำทำลายพันธ์ุพืชหายากและรบกวนสัตว์ป่า
ประหยัดพลังงาน – ปิดไฟ แอร์ปรับอากาศเมื่อไม่จำเป็นหรือเมื่อออกจากห้องพัก อาบน้ำน้อยลง และปิดน้ำทุกครั้งขณะแปรงฟัน
เก็บไว้เพียงแค่ความทรงจำและทิ้งไว้เพียงแค่รอยเท้า – หากเราเอาธรรมชาติกลับไปเป็นของฝาก แล้วทิ้งขยะไว้ มันก็จะยิ่งเลวร้ายยิ่งกว่าหากเราเอาส่ิงที่มันเป็นของธรรมชาติแต่กลับหยิบยื่นสิ่งที่ธรรมชาติไม่ต้องการและไม่สามารถรองรับได้
ประยุกต์ความเป็นธรรมชาติมาใช้กับบ้านของเรา – ประยุกต์เอากฏเกณฑ์ที่เหมาะสมมาใช้กับที่บ้านเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติให้มาก และช่วยเหลือในกิจกรรมที่เป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในผืนป่าตะวันตก

การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในผืนป่าตะวันตก


เนื่องจากผืนป่าตะวันตกยังคงความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติจึงเหมาะสมสำหรับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ระบบนิเวศที่หลากหลายครอบคลุมตั้งแต่ผืนป่าเขตร้อน ป่าชายเลน ป่าทุ่งหญ้า ที่ราบ จนผืนป่าเชิงเขาทำให้เกิดความหลากหลายทั้งพันธุ์สัตว์และพรรณพืช และความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ เช่น น้ำตก ถ้ำ ภูมิทัศน์ที่สวยงาม และเส้นทางเดินป่าที่น่าสนใจให้กับนักศึกษาธรรมชาติ คลิกอ่านต่อที่หน้า กิจกรรมและแหล่งท่องเที่ยว

 
 
พันธ์พืชป่า ความหลากหลายไร้ขีดจำกัดของเฉดสีและกลิ่น หมอกแห่งจิตวิญญาณ ลมหายใจแห่งดงป่า น้ำตกที่งดงาม แหล่งน้ำของเมืองไทย หนึ่งในแหล่งอยู่อาศัยของสัตว์ป่าผู้ตกเป็นเหยื่อ ความอุดมสมบูรณ์ของชีิวิตแห่งป่า ความเบ่งบานหลากหลายสีสรร แรงบันดาลใจไร้ที่สิ้นสุด

 

โดยกระทรวงต่างประเทศ

โครงการนี้ได้ริเริ่มและได้รับการสนับสนุนด้านเงินทุนจากรัฐบาลสาธารณรัฐเชก (โดยกระทรวงต่างประเทศ)
และโดยการสนับสนุนของ
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์โดยถูกต้องตามกฎหมาย(DNP), สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย(TEATA), มูลนิธิอนุรักษ์ป่าตะวันตก (FWFCC) และสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวกาญจนบุรี(TSK) ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ info[at]westernforest[dot]org
เอื้อเฟ้ือภาพถ่ายและออกแบบเว็บไซต์ โดย เดวิด กูเชรา แปลและเรียบเรียงภาคภาษาไทย โดย กฤศ ธีราทิตยกุล
 

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์โดยถูกต้องตามกฎหมาย