ผืนป่าตะวันตก
  ความงดงามที่บริสุทธ์ิแห่งผืนป่าแถบชายแดนของเมืองไทยและพม่า

ไทย English  česky 

 

   

 หน้าหลัก


  สุนทรพจน์ของ
  เอกอัคราชทูต

 
รณรงค์
 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
 แกลเลอรี่ภาพ

 บริเวณ
 
เขตป่าสงวน
 
ประวัติศาสตร์ร
 
ภูมิศาสตร์ และภูมิอากาศ
 
พันธ์พืชและสัตว์ป่า

 แหล่งท่องเที่ยวและ
  กิจกรรม

 
สิ่งอำนวยความสะดวก 
 
การเดินทาง
 
ลิงค์

 

ความเป็นมา

ผืนป่าตะวันตกมิได้มีการจัดการโดยองค์กรเดียว (แต่ก็มีการจัดการโดยอุทยานแห่งชาติและกรมอนุรักษ์์สัตว์ป่าและพันธ์พืช) ที่ดูแลพื้นที่คุ้มครองสัตว์ทั่วประเทศไทย ผืนป่าตะวันตกมีพื้นที่การจัดการพื้นที่แตกต่างกันซึ่ี่งมีความเป็นมายาวนาน กว่าสี่ทศวรรษ ทั้งอุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าต่างมีการจัดการ และยุทธศาสตร์ที่เป็นของตนเอง

เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าสลักพระได้รับการประกาศเป็นเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าในปี ๒๕๐๘  ซึ่งเป็นพื้นที่อนุรักษ์แห่งแรกในพื้นที่ ก่อนที่จะมีการประกาศอุทยานแห่งชาติและ เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าอีก ๑๘ แห่งตามมาจนกระทั่งปัจจุบัน
 


หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเป็นมาของผืนป่าตะวันตก กรุณาดูที่หน้าพื้นที่อนุรักษ์

 
 
พันธ์พืชป่า ความหลากหลายไร้ขีดจำกัดของเฉดสีและกลิ่น หมอกแห่งจิตวิญญาณ ลมหายใจแห่งดงป่า น้ำตกที่งดงาม แหล่งน้ำของเมืองไทย หนึ่งในแหล่งอยู่อาศัยของสัตว์ป่าผู้ตกเป็นเหยื่อ ความอุดมสมบูรณ์ของชีิวิตแห่งป่า ความเบ่งบานหลากหลายสีสรร แรงบันดาลใจไร้ที่สิ้นสุด

 

โดยกระทรวงต่างประเทศ

โครงการนี้ได้ริเริ่มและได้รับการสนับสนุนด้านเงินทุนจากรัฐบาลสาธารณรัฐเชก (โดยกระทรวงต่างประเทศ)
และโดยการสนับสนุนของ
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์โดยถูกต้องตามกฎหมาย(DNP), สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย(TEATA), มูลนิธิอนุรักษ์ป่าตะวันตก (FWFCC) และสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวกาญจนบุรี(TSK) ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ info[at]westernforest[dot]org
เอื้อเฟ้ือภาพถ่ายและออกแบบเว็บไซต์ โดย เดวิด กูเชรา แปลและเรียบเรียงภาคภาษาไทย โดย กฤศ ธีราทิตยกุล
 

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์โดยถูกต้องตามกฎหมาย